Atikel Samling VOR UNGDOM 1885 side 502-5


Halvtimeundervisning.


  Årgangen 1882 af »Vor Ungdom« har jeg, ved i »Nogle Bemærkninger om Skoleundervisningen, nærmest med Henblik på københavnske Pigeskoler« at foreslå nogle Reformer i Undervisningssystemet, bl. a. anbefalet Halvtimer i Steden for Heltimer. Jeg skal ikke her gentage min Motivering af, dette Forslag, men kun tillade mig at henvise til, hvad der herom er bemærket i selve den nævnte Artikel, navnlig Side 202, 204, 207 og 210.  Forslaget havde den Ære at forarge; Venner og Bekendte udtalte sig spottende til mig derover både mundtlig og skriftlig, ja, hvis jeg ikke husker fejl, gav det endog »Punch« en velkommen Lejlighed til at vrænge ad mig.  Ganske vist lå Forslaget så langt borte fra hele vor Skoletradition her i Danmark, at det ikke var at vente, at det skulde vinde hverken Skoleavtoriteters, Læreres eller Lærerinders Bifald.  Der er i dette Land en Sejhed i Vedhængen ved det nedarvede, som vel kan have sine gode Sider, men som dog alt for ofte står som en hindrende Mur i Vejen for ethvert Forsøg på at indføre noget nyt, selv når det nye kunde virke til Held. Man vil heller ikke gerne være de første til at gennemføre det nye, man holder mere af at vente og se, om ikke andre ville give Tonen an.

  Med Hensyn hertil kunde det da måske interessere at erfare, at der i forskellige Skoler i England netop er indført Halvtimeundervisning, og at man tror at have sporet de bedste Resultater heraf. I en Artikel i »Berl. Tid.« for den 12te Oktbr. d. A., betitlet »En pædagogisk Reform i England«, hedder det, at de mistrøstende statistiske Oplysninger angående forskellige Sygdomsformer hos den opvoksende Slægt »have foranlediget, at man ved de engelske Almue- og Borgerskoler har begyndt at ind føre Gymnastik- og Militærøvelser samt navnlig ved Fattig- og Friskolerne den såkaldte Halvtimeundervisvisning (en halv Time ad Gangen)«. Det hedder videre, at »i de Indberetninger, som ere fremkomne om den Virkning, disse Øvelser, og navnlig Halvtimeundervisning, have haft på Eleverne, udtales der kun én Mening om det heldige i Reformen«... »Der er navnlig, fra Manchester Fattig og Halvtimeskoler og fra Lambeth Friskolen anført talrige Exempler på, at Børn, der ere opdragne på den nye Måde, straks have kunnet få Fabrikarbejde til højere Løn end andre Drenge.  De have vist sig at være i Besiddelse af større Håndfærdighed og større Udholdenhed.  De kunne udrette det samme Arbejde med ringere Kraftanvendelse.  To af dem udføre det samme Arbejde som tre andre Personer, der ikke have deltaget i militær- og Gymnastikøvelserne eller nydt godt af Halvtimesystemet.« . . . »Lord Cranbrook påviser, at Dødelighedskvotienten i Skoler med Halvtimesystemet og med militær Dressur er betydelig lavere (3 pr. 1000) end den, der gælder for Skoler, hvor det ikke er indført.«

  Her ser man da, at i mange engelske Skoler er Halvtimesystemet allerede indført. Af Artiklen synes det vel at fremgå, at det hidtil kun er sket ved Fattig- og Friskolerne, men der synes ikke at kunne anføres nogen Grund, hvorfor Indførelsen i hvilke som helst andre Skoler ikke skulde kunne have lige så heldbringende følger som i hine.

  Halvtimesystemet er imidlertid i England rimeligvis taget efter amerikansk Forbillede; i alt Fald har der i amerikanske Skoler i mange År -- hvor længe, ser jeg mig ikke i Stand til at opgive -- været undervist efter dette System, ja man nøjes undertiden med mindre end en halv Time, f. Ex. et Kvartér eller 20 Minutter til Skrivning, til Læsning og Stavning (Read and Spell) o. s. v.; på den anden Side kan Undervisning i ét Fag da også komme igen 1 eller 2 Gange samme Dag. Til forskellige Tider på Dagen gives der Fritid (recess), 1 Kvartér om Formiddagen og 1 Kvartér om Eftermiddagen. Skoletiden er delt (Form. og Efterm.), fra 9-12 og fra 1-3 å 4; der gives Eleverne Tid til på Skolen at læse over på deres Pensa til næste Dag 1 Kvartér eller 20 à 25 Minutter ad Gangen, i alt fra 1 1/2 til 2 1/2 Time hver Dag i Forberedelsesklasserne (the primaries) og noget mindre i de øvreklasser (the grammars), så, at eleverne enten ere ganske fritagne for eller i hvert Fald ikke overbebyrdede med Hjemmearbejde. -- Dette System er altså egentlig ikke noget strængt Halvtimesystem; man indskrænker sig, som bemærket, ofte 'til 15, 20 eller 25 Minutter ad Gangen, ligesom man undertiden, skønt sjældnere, bruger over en halv Time, dog aldrig over 40 Minutter. Det er mig ubekendt, om Metoden er gennemført over hele Nordamerika, men den anvendes så vel i Staterne Kalifornien og Kansas som i New York og Ohio, hvilket synes at tyde på, at den i hvert Fald har en meget stor Udbredelse; fremdeles er det mig meddelt, at den finder Sted både i de højere Skoler (colleges) og i almindelige Skoler (public schools).

  I Følge de ovenfor gengivne Meddelelser efter Berl. Tid. er Systemet altså ikke gået uforandret over til Benyttelse i de omhandlede engelske 'Skoler, i det en halv Times Undervisning og derpå umiddelbart følgende Fritid i en halv Time, der anvendes til Ophold i fri Luft eller Legemsøvelser, jo er en væsentlig Afvigelse fra den amerikanske Methode. Herimod har jeg kun det at bemærke, at Skoletiden da bliver lige så lang, som den var tidligere, -- ligesom den jo i Amerika, trods Halvtimeundervisningen, er lige så lang, rigtignok væsentlig på Grund af, at Eleverne på Skolen læse til næste Dag --, medens jeg vilde ansé det for heldigere, at Skoletiden hos os igjennem Halvtimesystemet afkortedes til det halve af, hvad den nu er; 3 å 3 1/2 Times samlet Undervisningstid' blot med en Halvtimes Frihed midt under denne Tid, synes at være så lempeligt, at Sundheden ikke vilde kunne lide derunder, og man behøver ikke at frygte for, at Børnene ikke nok uden for Skoletiden skulle tumle sig i det fri til Gavn for Legemets Udvikling, navnlig når de, som ligeledes foreslået i mine ovennævnte »Nogle Bemærkninger om Skoleundervisningen«, befries for Hjemmeregning, Hjemmestil og egentlig Lektielæsning i dette Ords nuværende Betydning,

L. Kragballe.