GARTNER - TIDENDE Nr. 50 side 520 efter år 1939 inden 1948
givetvis skrevet af Willy F. Hansen

Legepladser i Haver og Parker.

Over for Færdselsproblemet og over for beslægtede sociale og hygiejniske Spørgsmål stilles Legepladser i Haver og Parker, en Sag, der for længst er taget målbevidst op både på privat og offentligt, Initiativ. Det kan tilføjes, at Rammerne forlængst er sprængt; Hjemmenes Haver, der burde være den selvfølgelige Legeplads, blev aldrig det alene rådende Element i Børns Friluftsliv, i hvert Fald slet ikke i Byerne. Blandt Gartnererhvervets mange Opgaver er der under Devisen »Vore Børn er de smukkeste Blomster« føjet en særlig social Opgave til Faget.

Gartneren ikke blot anlægger, men ad ministrerer, Legepladser; han er blevet social Ekspert. Det er ham, der modtager Byernes Børn i Parker og Haver, når de vender tilbage efter Sommer ferien. I København har den Side af Sagen sin, egen Praksis. Siden 1934 uddeles på første Skoledag, efter Sommerferien til alle nyindskrevne Børn et lille Hæfte fra Stadsgartneren, som heri meddeler Hjemmene alt om de óffentlige Legepladser; så ved Forældrene, hvor de kan sende deres Børn på Legeplads uanset Bopælen i Byen. Lad os se, hvad der findes på Legepladserne, efter Fortegnelsen, og hvad Børn kan tage sig til: Sandbassin, Legeredskaber, Hinkeplads, Soppeplads, der efter Karakteren benævnes Strand, Sø, Dam; endvidere Rulleskøjtebane, Lege- og Liggeplæner, Skøjtebane, Kælkebane og Kælkebakke, Læskur og Læhus; der er Klodser til at bygge med, Stylter og andet Legetøj, måske Tegne- og Flettemateriale; der er Anledning til Samleg, Løbelege og Boldspil og endnu mere. Den daglige Ledelse af Pladserne dirigeres fra 1. April 1946 af en fra og med nævnte Dato ansat Legepladsinspektrice sammen med en Stab af Legepladslærerinder. Her er nævnt københavnske Forhold; stort set er Billedet m. li. t. Udstyr og Drift det samme i Provinsen, hvor det kan være Kommuneingeniøren, der anlægger og administrerer Legepladsen. Man vil i vore Legepladsers Udbygning genfinde en ret international Linje, den samme, der findes i de skandinaviske Nabolande. Af Interesse er det at bemærke, at Paterniteten til hele denne Udvikling peger mod U. S. A., hvor den danskfødte Parkdirektør Jens Jensen har ydet en stor Indsats i Chieago; allerede i 1905 skildrede H. G. Wells den sociale Park i sin »The future in América«.

For Gruppeleg har Husets egne og Naboens Børn de bedste og intimeste Betingelser i Villahaverne. Haver nes Legeudstyr anbringes, hvor Læ og tilpas Sol skaber hyggelige Omgivelser. En offentlig Legeplads kan være et udmærket Forbillede m. H. t. Valget af de Genstande, man vil anbringe i Haven, og man bør i alle Tilfælde rådspørge en Håndværker, der er ferm i Fremstilling af disse Ting. Hvad der er særlig Grund til at nævne er, at det i Reglen vil knibe med Løbe- og Boldspilplads i mindre Haver, derfor kan man ofte se Bold-Lege ende ude på Vej og Gade, et Vidnesbyrd om, at selv i Villakvarterer og lignende Bebyggelser ligesom i Kolonihaveanlæg med rigeligt Friluftsareal trænizes, der til et større, fælles Legeareal. I je større Haver, ved Bønderkårdene f. Eks., bør Børn kunne finde Plads til at dyrke deres Leg ved Hjemmets Dør uden at skulle fristes til at løbe ud på Vejen. Landmanden sørger for Løbevænge til sine Kalve; Børnene bør da ikke savne deres.

At Leg er et Begreb, der kan finde sin egen Fortolknings-Praksis, er noget, Hjemmelegenes daglige Foreteelser giver rig Lejlighed til at mærke sig. En 4-5 års Dreng var en Forårsdag meget, optaget med sin Legetrillebør. Han kørte den ene Børfuld Gødning efter den anden fra Gødningsbunken i Haven hen til Furen, hvor Faderen gik og gravede. Der var Alvor over det lille -Trafikoptrin! Barnet føler sig i en sådan »Leg« langtfra som nogen Aktor på en Scene i en fingeret Verden. Pointen er blot, at man er aktiv i det små, fordi man endnu ikke magter det større. Kørselslegen, der nævnes, ligger ligesom andre lignende »Landsbylege« helt uden for Rækkevidden af den offentlige Legeplads funktionelle Område; det er en Leg, der fortæller sit om Begrebet og siger også, at Leg kan være noget andet end Halløj og Støj, hvormed dog ikke skal være sagt noget nedsættende om de sidstnævnte, såre naturlige Udslag af Legeforeteelser. Under Omtale af Leg ved Hjemmet skal nævnes den'eneste forekonitnende, obligatoriske Bestemmelse om Anlæg af Legepladser i Danmark, således som den findes i Københavns nye Byggelov af 1939. Ved al høj Bebyggelse, hedder det, skal der udlægges Friluftsareal bl.a. til Børn, eiforhold, der iøvrigt forlængst frivilligt og forbilledligt er gennemført flere Steder, således af K. A. B.s Byggeinstitutioner, hvis Virksomhed foruden Hovedstaden tillige omfatter en Række Provinsbyer.

Dagspressen bragte for kort Tid siden en Meddelelse om, at 23 kommunale Beboelseskarréer i København, som ikke tidligere havde fået deres Legepladsanlæg i Orden, nu er i Gang med Reformernes Gennemførelse efter Loven. Der tør til sådan Meddelelse knyttes det Håb, at man også vil vide at udstyre Legepladserne med grønne Omgivelser. Bliver det hertil til Rådighed stående Areal måske ringe, bør den simple Udvej ikke lades uforsøgt at lade, de omgivende Hus mure forsyne med grøn Beklædning, hvorved der dog kan -skabes et lille Genbillede af Park- og Havelegepladsernes grønne Områder. På Frederikssundsvej i København har forskellige Byggeinstitutioner imødekommet de grønne Områders Politik Ved Hus og Hjem på en virkelig tilfredsstillende Måde, eksempelvis Glumsø Park, RoIandsgården, Husumvold. Tilsyneladende holdes Børnene fængslede på Ejendommens Grund og de grønne Pladser; de holdes borte fra Gaden, en stærkt trafikeret Hovedvej. Det er at betænke, at vi har godt 8.000 km Landevej og 44.000 km Bivej foruden Byernes Gader og Veje. Legeforanstaltninger til at holde Børn væk fra Kørebanen burde være truffet alle de Steder på disse mange Tusinde km Vej, hvor Børns Hjem ligger umiddelbart ved stærkt befærdede Trafikårer. Børn skal som bemærket nok vide at skaffe sig Plads uden Døre, og selv om de ofte, når der ikke er, nogen tilfredsstillende Legeplads, instinktivt ved at finde de mere isolerede og rolige Pletter at holde til på, er de dog lige så ofte aktive tæt op ad, befærdet Strøg. Løsenet er, som det nylig fyndigt blev formuleret j Tidsskriftet »Haven« af Stadsgartner i Malmø Birger Myllenberg: »For Kvalitets legepladsen gælder det om at konkurrere Vejbanen ud, som Legeareal«. Indenrigsministeriet har for år
....
mangler!