Gartner-tidende Nr.45, 1947

Parkers Lukketider.

  Parkers, Kirkegårdes og andre offentlige Anlægs Lukketider må nødvendigvis i de fleste Tilfælde variere efter årstiden. Oftest ønskes de lukket omkring den Tid, hvor det bliver mørkt, og det vil sige, at Lukketiden bestemmes af Solnedgangen. Imidlertid er Mørkets fuldstændige Indtræden ikke alene afhængig af Solnedgangen, men også af Tusmørkets Varighed, og det varierer fra 40, til 70 Minutter.

  Ønsker man at skaffe sig et klart Billede af Mørkets Indtræden, kan Solnedgangen afbildes. grafisk. Tidspunkterne for Solned ange og Tusmørkets Varighed findes lettest i den såkaldte »Skrive- og Rejsekalender, der udgives af Observatoriet og stadig fås til den rørende Pris af 50 Øre. Den i. og 15. i Månederne afsættes vandret med l cms Afstand, og Klokkeslettene afsættes lodret med 2 cm for hver Time. Tusmørkets Varighed lægges til Solnedgangen, og på denne Måde fås to Kurver, der angiver Solnedgang og Mørkets Indtræden.

I de lyse Nætter bliver det ikke helt mørkt, så disses Indtræden og Ophør bør også markeres på Planen.

Og nu kan man ved denne grafiske Afbildning se, hvornår det kan være passende at lægge Lukketiden, idet den jo må ligge et eller andet Sted mel. lem Solnedgang og Tusmørkets Ophør eller måske efter Tusmørkets Ophør. I årets lyse Del -- fra Nytår til August-Septernber -- kan Lukketiden ligge nærmere det egentlige Mørkes Indtræden, medens det i de mørke Måneder Oktober-December bør ligge nærmere Solnedgangen; dissemåneder er jo i Reglen regnfulde og skyede; de øvrige Vintermåneder kan og så være skyede, men når der er Sne, lysner denne meget.

  Kurven er beregnet efter Københavns Bredde og Længde, og for andre Steder gælder lidt andre Tider. Forskellene kan dreje sig om 15 til 25 Minutter (Esbjerg-Skagen), så helt uden Betydning kan disse Forskelle ikke siges at være. Solnedgang for de fleste andre Steder i Landet kan udregnes ved Hjælp af et Afsnit i Skrive- og Rejsekalenderen, der hedder: »Om Kalenderens Klokkeslet«, og lidt Tålmodighed Lettere kan Solnedgangen findes for Landets fleste Steder ved nogle Kort, der findes i Decembernummeret af Nordisk Astronomisk Tidsskrift 1928.

  Så længe Sommertid gælder, tillægges Lukketiden 1 Time, et Forhold, der ikke er gået op for alle de, der træffer Bestemmelser om Parkers Lukketider (f. Eks. på Kirkegårdene) og enkelte andre Steder. Det er da urimeligt at lukke Parkerne, medens Solen står højt på Himmelen, blot fordi, Opsynsmanden skal have Fyraften. Selvfølgelig er der den Udvej, at man blot kan lade Opsynsmanden gå hjem og så lade Parken stå åben Der Ved vilde der sikkert ikke ske mere Skade end der normalt sker, imedens Parken er åben. Er Hegnene -- og Lågerne - 1,5 m høje, viser Erfaringen, at en Del Personer finder ind i Parkerne efter Lukketiderne, selv om Lågerne er omhyggeligt låsede.

Willy F. Hansen.