Gartner Tidende 86 : 24 (1970) 371-89

Pleje-
Pasning af haveanlæg

Juni 1970 GARTNER TIDENDES GEMME-SIDER

Pasning af haver og haveanlæg

Ved distriktsgartner Willy F. Hansen

Egetræet svarer til forestillingen om et rigtigt træ, det har en stamme og en krone, der er karakteristisk, fordi den ikke består af et virvar af krydsende grene.  Kronens stærkeste forgrening findes i dens yderste del, og herved får træet sin præcise kronkontur.  Egens rynker, skorpebarken, giver træet et præg af ælde; træts alder anslås til knap 200 år.  Egen er desuden et lidet skyggende lysttræ.  Når træet ældes, bliver grenene ikke farlige, da veddet er så holdbart, at det smuldrer udefra.

  Hvad forstår man ved en have eller et haveanlæg?  Ordet »have« betegnede oprindeligt et hegnet område, og manden, der passede dette område, kaldtes gartner; det er også noget med hegn, ordet har forbindelse med gærde.  Haver var oprindeligt hegnet for at beskytte dem mod løsgående kreaturer.  Haver er nu til dags ikke altid hegnet; men det er fuldt dækkende at sige, at haver og haveanlæg er vegttationsområder, formet mere eller mindre af menneskehånd og stadig udsat for menneskers indgreb.

  Haveanlæg betegner større områder, f. eks. arealer ved bebyggelser eller parker.  De mennesker, der passer sådanne haveanlæg, kan passende kaldes for havegartnere, og de behøver nødvendigvis ikke være uddannede som anlægsgartnere.

  I den sidste snes år er der her i landet udført et meget stort antal haver og haveanlæg ved beboelsesejendomme, skoler, hospitaler og andre institutioner. Det er store summer, der er investeret i disse anlæg, og en meget stor del af disse penge er offentlige midler.  Derfor er det i høj grad berettiget at interessere sig for disse mange plantninger -- passes de rigtigt eller forkert?

  De fleste større haveanlæg er projekteret af arkitekter eller landskabsarkitekter.  Har disse medgivet det fuldførte anlæg en art brugsanvisning, en retningslinje for dets udvikling?  Det sker kun sjældent.

  Der findes et lille hæfte der hedder »Danske haveanlæg«.  Heri er angivet adresser m. m. for en del nyere haveanlæg.  Det fås fra »Danske Landskabsarkitekter«, Mosevangen 24, 3460 Birkerød.

  Dette hæfte er benyttet som vejviser.  Og når man begiver sig ud på denne havevandring, må man medbringe en målestok, en eller anden forestilling om, hvordan disse haver skal passes.  Det kan ikke skjules, at autor i mange år har søgt at finde en sådan havepasningsnorm, og den er fundet.


Træbestanden inklusive buske skal passes og bevares i en sådan udstrækning, at de udvikler sig på en sådan måde, at de giver læ og gode leveforhold for mennesker, fryder øje og sind.